cimer2

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

PANNON EGYETEM

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara 2020. április 21-23. (kedd-csütörtök) napokon tudományos konferenciát rendez MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK’20 címmel.

A konferencia helyszíne: Pannon Egyetem, Veszprém, B épület, Aula II. emelet, Konferenciaközpont

A konferencia témakörei:

 • biomassza hasznosítás, alternatív energiák és alkalmazásuk, energiahatékonyság
 • bioszenzorika, bionanotechnológia, bioanalitika és mikrofluidikai rendszerek
 • biotechnológia és biomérnökség, reaktortechnika, enzim- és membrán-technológia
 • energetika
 • fenntartható mobilitás, olajipar
 • folyamatrendszerek tervezése és irányítása, rendszermérnökség
 • funkcionális nano- és mikroszerkezetű anyagok kutatása és előállítási technológiái
 • gyártás és feldolgozóipari technológiák
 • gyógyszeripari anyagok és technológiák
 • kolloid- és határfelületi technológiák
 • környezet- és víztechnológiák
 • petrolkémia

Mind elméleti, mind gyakorlati eredményeket is bemutató, angol- és magyar nyelvű előadások és poszterek bejelentését várjuk. Lehetőséget nyújtunk témaorientált szekciók szervezésére is. A konferenciára beküldött kéziratokat a konferencia kiadványban megjelentetjük. A kiemelkedő munkák publikálására a Hungarian Journal of Industry and Chemistry folyóirat nyújt lehetőséget.

Jelentkezési határidő: 2020. március 16. (hétfő)

A konferencia programját valamint a jelentkezési lapot hamarosan elérhetővé tesszük a rendezvény honlapján (https://mkn.uni-pannon.hu).

A jelentkezéssel, előadás anyagainak beküldésével, hirdetési és kiállítási javaslataival, esetleges szponzori felajánlásokkal valamint egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatban bármely felmerülő kérdés esetén Klein Mónika, a konferencia titkára készséggel áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 88/624-000/6079; e-mail cím: klein@fmt.uni-pannon.hu

Kérem forduljon Hozzá bizalommal.

Megtisztelő részvételére számítunk, kérjük jelenlétével és előadásával emelje a konferencia színvonalát.

Prof. Bélafiné Bakó Katalin
egyetemi tanár
a Szervező Bizottság Elnöke

A tudományos utánpótlásképzés erősítése érdekében a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpontja_ ösztönözni kívánja a Pannon Egyetem legkiválóbb hallgatóit, hogy magas színvonalú kutatási tevékenységet folytassanak és tanulmányaikat a képzés teljes spektrumában, a PhD fokozat megszerzéséig Egyetemünkön végezzék. A hallgatói kiválósági támogatásra a 2018-2019 években az intézményi TDK versenyen 1-3. helyezést elért hallgatók pályázhatnak.
A pályázatok beadási határideje 2019. december 15. 

A Felsőoktatási Intézményi, valamint a Tématerületi Kiválósági Programok célkitűzéseihez kapcsolódva a tudományos és kutatói utánpótlás képzés erősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a magas színvonalú kutatómunkát végző egyetemi (BSc, MSc, PhD) hallgatóinak és fiatal kutatóinak támogatására. Ennek érdekében sikerdíjjal jutalmazzuk azokat a hallgatókat és 35 év alatti fiatal kutatókat, akik a kiválósági programokhoz kapcsolódó kutatási eredményeiket Q1 minősítésű folyóiratokban elsőszerzős közleményben publikálják.

Felhívás letöltése, részletek.

Mkkszimp

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VESZPRÉMI TERÜLETI BIZOTTSÁGA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE VESZPRÉMI MEGNYITÓJÁRA

Az ünnepélyes megnyitó ideje és helye: 2019. november 4., hétfő, 10:00 óra
Pannon Egyetem, Aula, Veszprém, Egyetem u. 10.

PROGRAM

10:00 MEGNYITÓ

KÖSZÖNTŐK
Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese
Lovász László, az MTA elnöke
Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora
Porga Gyula, Veszprém város polgármestere

DÍJAK, OKLEVELEK ÁTADÁSA: A 2019. évi Eötvös József-koszorúk, valamint az MTA és az MTA VEAB 2019. évi tudományos díjainak átadása, PHD DOKTOROK AVATÁSA

TUDOMÁNYOS ELŐADÁS
Abonyi János (az MTA doktora, Pannon Egyetem): Összekapcsolódott és összefonódott rendszereink vizsgálata az adat- és hálózattudomány eszköztárával

12:30 FOGADÁS

14:00 A VEAB ÉV KUTATÓJA DÍJAZOTTAINAK ELŐADÁSAI
Hajba László: Bioanalitika és mikrofluidika alkalmazása a rákdiagnosztikában és a gyógyszeriparban

Hofmann Tamás: Antioxidánsok erdei fák szöveteiben – azonosítás és alkalmazás

Pelczéder Katalin: A bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás

Meghívó letöltése.

PhD01

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem ösztönözni kívánja, hogy a legkiválóbb végzős mesterszakos hallgatók a doktori képzés keretében folytassák tanulmányaikat. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó (nettó) kiválósági támogatást1 biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a felvételi eljárás során a mellékelt pontszámítási táblázat szerint elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át1 (71-ből 50 pontot.) A támogatás fedezetét a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszokat a képzés kutatási fázisában is támogatni kívánjuk.

Melléklet: PhD felvételi pontszámítási táblázat

Feltételek:

 • a támogatást az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják
 • a kedvezményezetteknek az állami ösztöndíjon kívül nem lehet más rendszeres jövedelme vagy egyéb elnyert ösztöndíja
 • a támogatás munkaszerződés keretében kerül kifizetésre
 • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetem valamelyik szervezeti egységében kell végeznie
 • a hallgató kutatási témájának a kiválósági programok valamelyik tématerületéhez kell kapcsolódnia
 • a támogatott hallgatók a FIKP/TKP beszámolási időszakában néhány oldalas összefoglalót készítenek elért eredményeikről.

Megjegyzések:

1A támogatás odaítélése szempontjából csak az elmúlt 3 évben nyújtott tudományos/publikációs teljesítmény vehető figyelembe.

F E L H Í V Á S
Pannon Tudományos Nap

Nagykanizsa, 2019. október 16.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2019-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont.
Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket. Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.
A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2018-ban vagy 2019-ben szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.
A szervezőbizottság a legjobb PhD munkákat 100 100 eFt jutalomban részesíti. Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók és a PhD dolgozatukkal pályázók, 2019. szeptember 5-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát, illetve tézisfüzetüket elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2019. szeptember 20-ig értesítjük.

Jelentkezési határidő előadás tartására: 2019. szeptember 5.

Részletes program letöltése.

Mkkszimp

2019. május 27-én 10 órától a B. épület 2. emeleti Konferencia Központjában rendezzük meg a Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont minikonferenciáját, amelynek keretében azok a D1-es szakfolyóiratokban megjelentetett kutatási eredmények kerülnek közérthető formában bemutatásra, amelyeket az MKK az Intézményi Kiválósági Program keretében az elmúlt időszakban sikerdíjjal jutalmazott. A rendezvényre szeretettel várjuk a Pannon Egyetem munkatársait és hallgatóit.

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar tudományosság egészének jövőjét meghatározó előterjesztésekről hozott döntést az MTA 191. Közgyűlése. A közgyűléshétfőn kezdődött, kedden az akadémikusok gyűlésével, a tagválasztással folytatódott a munka. Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). A mostani akadémikusválasztásra 193 hazai és külföldi új tagra érkezett ajánlás. Az Akadémikusok Gyűlése keddi, zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A 102 új tag között 26 kutatónő található. Velük együtt a Magyar Tudományos Akadémiának jelenleg 302 rendes, 63 levelező, 196 külső, valamint 211 tiszteleti tagja van.

Az MTA levelező tagjának választották Gelencsér András vegyészmérnök, egyetemi tanárt, az MTA Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetőjét, a Pannon Egyetem rektorát, valamint Padisák Judit limnoökológust, a Pannon Egyetem egyetemi tanárát, az egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatóját, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökét.

ga pj Gelencsér András, Padisák Judit

Az MTA rendes tagjává választották Csépe Valéria egyetemi tanárt, a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola törzstagját, továbbá levelező taggá választották Popp Józsefet, a Pannon Egyetem honoris causa doktorát, valamint Veisz Ottót, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanárát.

 csv pt voCsépe Valéria, Popp József, Veisz Ottó

Pósfai Mihály egyetemi tanár, az MTA tagja, a Veab elnöke elmondta, az új akadémiai tagok választása nagy elismerést jelent a régiónak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2019
„Az Év Kutatója” cím elnyerésére az MTA VEAB működési területén (Észak-Dunántúl).
A Veszprémi Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet „AZ ÉV KUTATÓJA” cím elnyerésére PhD fokozattal rendelkezők számára. Az ösztöndíjat az élettudomány, a társadalomtudomány valamint a természettudomány és matematika, területén egy–egy arra méltó szakember kaphatja meg az elmúlt tíz év alatt végzett magas színvonalú és eredményes tudományos munkássága alapján. A kitüntetés adományozására a Magyar Tudomány Ünnep alkalmából 2019. november elején kerül sor. A nyerteseknek érmet, oklevelet és ösztöndíjat kapnak. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

Elnyerheti a címet minden olyan, a 45. életévét a pályázat benyújtásakor még nem betöltött szakember, aki a VEAB működési területén dolgozik és/vagy aktív tagja a VEAB valamelyik munkabizottságának, és aki a megelőző tíz év alatt
– eredményeit könyv(ek) formájában vagy megfelelő számú és értékű szakcikkben publikálta, vagy
– eredményeire szabadalmakat kapott, és
– akinek publikált eredményeit a pályázótól független szerzők hivatkozásaikkal elismerték, ami által azok beépültek a hazai és nemzetközi tudományosságba, illetve fejlesztő kutatás esetén alkalmazásra kerültek.

A felsorolt kritériumok teljesülését 5-5 tagú zsűrik bírálják el, amelyeket a VEAB három tudományterületet képviselő alelnökei vezetnek. A zsűrik tagjait az alelnökök évente kérik fel a VEAB elnökének egyetértésével. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a díjat egy vagy több kategóriában ne ossza ki.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján személyesen vagy postán át kell benyújtani két bekötött példányban a VEAB titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és emailben a veab@tab.mta.hu címre. A cím odaítéléséről a bíráló bizottságok javaslatai alapján a VEAB elnöksége és a VEAB Tudományos Alapítvány kuratóriuma dönt. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke szeptember 30-ig értesíti.
.
A pályázatok beadási határideje 2019. április 30.

Szempontok a VEAB „Az Év Kutatója” pályázatához.

A pályázó
1. Neve:
2. Születési helye és ideje:
3. Lakcíme, telefonszáma:
4. Munkahelye:
5. Munkahelyi postai címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:
6. Melyik tudományterületen pályázik (természettudomány és matematika, élettudomány, társadalomtudomány):
7. Az utóbbi 10 évben (2009-2019) megjelent tudományos publikációinak száma:
8. Az ezekre kapott független hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül). A hivatkozások jellege a tudományterület specifikumainak megfelelően eltérő lehet:
9. Az utóbbi 10 évben közölt munkái közül a legfontosabbnak tartott 5 publikáció címe és bibliográfiai adatai:
10, Az utóbbi 10 évben nemzetközi vagy hazai konferenciákon tartott eladásainak száma:
11. Az utóbbi 10 évben tartott előadásai közül a legfontosabbnak tartott 5 előadás címe és a konferencia adatai:
12. Milyen hazai vagy nemzetközi tudományos pályázatokat nyert el az utóbbi 10 évben:
13. Nemzetközi kapcsolatai, amelyek közös publikációt eredményeztek az utóbbi 10 évben:
14. Foglalja össze tömören, kb. 20 sorban, a nem specialista szakember számára jól érthető formában, az utóbbi 10 évben elért azon tudományos eredményeit, amelyek alapján pályázik „Az Év Kutatója” ösztöndíjra:
15. Amennyiben tudományos munkája alapján a gyakorlatban megvalósított eredmény született, írja le ezt is néhány sorban és adja meg az alapjául szolgáló szabadalom vagy egyéb szerzői jogi védelem adatait:
16. Esetleges egyéb közölnivalója:
Dátum és
Aláírás

Mellékletek:
Szakmai önéletrajz
Publikációs lista
A 9. pontban felsorolt cikkek másolata (könyv esetében csak a címoldal és a tartalomjegyzék)
Egy, a szakmában elismert személy ajánlása és részletes véleménye.

A PE MKK Transzlációs Glikomika Kutatócsoportja támogatást nyert a magyar-koreai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázaton.

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett felhívására tizenkét pályázat érkezett, amelyek közül a nemzetközi szakértői csoport két egyetem és három kutatóközpont projektjét minősítette támogatásra érdemesnek. A PE bilaterális együttműködésben megvalósuló KFI projektjében koreai részről Doo Soo Chung (Szöuli Nemzeti Egyetem) kutatócsoportja, míg magyar oldalról Guttman András és munkatársai vesznek részt. A projekt célja új analitikai módszerek kifejlesztése bioterápiás készítmények jellemzéséhez és vizsgálatához különös tekintettel a hatósági engedélyeztetési követelményekre.

A NKFIH közleménye a döntésről: http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2018-2117-tet-kr

Bővebben

A bioterápiás készítmények jellemzését és analízisét a modern analitikai technológiák nagyban elősegítik. Azonban az analitikai eszközök fejlődése ellenére továbbra is akadnak hiányosságok a komplex biomolekulák teljesen átfogó jellemzésében. Napjainkban, az egy-csepp mikroextrakciós (SDME) és az ún. in-tube mikroextrakciós (ITME) technikák jelentik a folyadékfázisú elválasztási technikákhoz alkalmazható minta prekoncentrációs eljárások legfejletteb ágát, habár e módszerek szerepe az ipari szinten előállított bioterépiás készítmények vizsgálatában még nem teljesen felderített. A tömegspektrometria a legtöbbször alkalmazott analitikai módszer gazdasejt fehérjék (HCP) azonosítására és jellemzésére. A detektálást hatékonyabbá tehetjük a gazdasejt fehérjék LC-MS és/vagy CE-MS alkalmazásával illetve a minták hatékony prekoncentrálásával. Annak ellenére, hogy az új tandem MS „in-silico” analízis kombináció még nem teljesen felderített, a módszer komoly lehetőséget rejt magában. A projektjavaslat célja a magyar csoport által kidolgozandó CE-SDS módszer kombinálása a koreai fél nagyteljesítményű minta prekoncentráló módszereivel. Ezekkel a módszerekkel kapcsolatban további kutatások szükségesek, hogy megértsük hogy az így kapott adatok hogyan vethetők össze a tradicionális biológiai aktivitás mérésekkel. A komplex bioterápiás készítmények glikozilációs mintázatának átfogó jellemzéséhez használt glikoproteomikai eszközök talán a leghatékonyabb módszerek az analitikai kémiai arzenálban. A projektjavaslat olyan kísérleti fejlesztési tevékenységeket foglal magában, melyek ipari alkalmazására racionális lehetőség mutatkozik belátható időintervallumon belül és segítségével teljesíthető válnak az egyre szigorodó hatósági engedélyeztetési követelmények.

MkkszimpA PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpontjának szimpóziuma

A PE MKK Szimpózium 2019 rendezvényre 2019. március 20-án 9 órától kerül sor Veszprémben a B. épület 2. emeleti Konferencia Központjában. A szimpózium keretében a Kutatóközponthoz tartozó csoportok közérthető előadásban mutatják be az elmúlt évben elért legérdekesebb eredményeiket. A rendezvényre szeretettel várjuk a Pannon Egyetem munkatársait és hallgatóit. Kérjük 2019. március 18-ig jelezzék részvételi szándékukat a PE MKK honlapján vagy a kutatas@uni-pannon.hu  email címen.

 

 

Kereső

Eseménynaptár

loader

Közelgő események

21ápr.
04.21.2020 8:00 am - 04.23.2020 4:00 pm
MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK’20

Kapcsolat

Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

email: kutatas@uni-pannon.hu

Tel: +36 88 624 040

© 2018 Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont